Hanyu Sewing Machine mfg.co.,ltd

2-14-7, KITA, HANYU-CITY, SAITAMA-PRE, JAPAN 348-0057

PHONE 048-561-0258 FAX 048-561-0259

H~V

348-0057@ʌHs k 2-14-7